محتوا چگونه روی سئو و افزایش رتبه های سایت تاثیر می گذارد؟

محتوا و سئو دو مسئله مرتبط می باشند. کار کردن بر روی سئو بدون تولید محتوا در نهایت با شکست مواجه می شود. به عنوان مثال، تعیین کلمات کلیدی بدون محتوا بدون فایده است، مگر زمانی که از کلمات کلیدی در محتوا استفاده کنید. در سال 2018 دیگر تولید محتوا برای موتورهای جستجو بی فایده […]